ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

16/12/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2)
25/10/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22/10/2019 ราคากลางงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/10/2019 ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/10/2019 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2562
21/10/2019 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์ยานพาหนะ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
30/09/2019 ประกาศราคากลาง งานเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2562
30/09/2019 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562
27/09/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563
24/09/2019 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2)
18/09/2019 ราคากลางจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เดือน ต.ค. – พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2019 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ยกเว้นชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/08/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ราคากลางจัดซื้อเลนส์ส่องสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาค
27/08/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี งปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางเช่า Infusion pump และ Syring pump ประจำปีงปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสารประจำปี งปม. 2563
05/08/2019 ราคากลางจัดซื้อด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น
02/08/2019 ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
22/05/2019 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2019 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2019 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำเจ้าหน้าที่ อาคาร คสล. 1 ชั้น ด้วยเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
08/01/2019 ราคากลางจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเก็บวัสดุงานผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
25/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24/09/2018 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/09/2018 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2018 ราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
17/09/2018 ราคากลางวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต.ค. – พ.ย. 61)
17/09/2018 ราคากลางวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต.ค. – พ.ย. 61)
17/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2018 ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ระบบ PACS) จำนวน 2 เดือน (ต.ค. – พ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2018 ราคากลางจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
14/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฯ
14/09/2018 เผยแพร่ราคากลางวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด
13/09/2018 ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
13/09/2018 ราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
04/09/2018 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 48 จุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2018 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
09/07/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสารและเข้าเล่ม
31/05/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 งาน
31/05/2018 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 งาน
09/05/2018 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ถนน รั้ว รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/04/2018 ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 25 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/03/2018 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ถนน รั้ว ระบบไฟฟ้าและระบบประปา รพ.สต. จำนวน 5 แห่ง