ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

08/03/2021 ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ
08/02/2021 ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)
08/01/2021 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณและประมวลผลภาพระดับ Full HD จำนวน 1 เครื่อง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
29/12/2020 ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ
09/10/2020 ราคากลางงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงปม.2564
15/09/2020 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย คสล. 1 ชั้น จำนวน 1หลัง
20/08/2020 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
05/08/2020 ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 66,800 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงปม.2564
05/08/2020 ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13/07/2020 ราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09/07/2020 ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงปม.2564
01/07/2020 ราคากลางงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11/06/2020 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
10/06/2020 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี งปม. 2564
10/06/2020 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์
28/05/2020 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด
18/05/2020 ราคากลางจัดซื้อระบบ Smart Queue จำนวน 1 ระบบ
27/04/2020 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2020 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 24 รายการ
16/12/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2)
25/10/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22/10/2019 ราคากลางงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/10/2019 ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/10/2019 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2562
21/10/2019 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างสำนักงานศูนย์ยานพาหนะ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
30/09/2019 ประกาศราคากลาง งานเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2562
30/09/2019 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2562
27/09/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงปม.2563
24/09/2019 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (ครั้งที่ 2)
18/09/2019 ราคากลางจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เดือน ต.ค. – พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2019 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ยกเว้นชั้น 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/08/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ราคากลางจัดซื้อเลนส์ส่องสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาค
27/08/2019 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี งปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางเช่า Infusion pump และ Syring pump ประจำปีงปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
26/08/2019 ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสารประจำปี งปม. 2563
05/08/2019 ราคากลางจัดซื้อด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น
02/08/2019 ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
22/05/2019 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2019 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทอลซิลและอดีนอยส์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2019 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำเจ้าหน้าที่ อาคาร คสล. 1 ชั้น ด้วยเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
08/01/2019 ราคากลางจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเก็บวัสดุงานผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
25/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24/09/2018 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2018 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/09/2018 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง