ราคากลางงานจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่การตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน

  1. ตารางราคากลาง ตารางราคากลาง ต่อเติมห้อง LAB
  2. แบบรูปรายการ แบบต่อเติมห้อง LAB
  3. BOQ BOQ

 

Print This Page