ไม่ได้ระบุหมวด

29/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
29/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
23/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานทั่วไป
15/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒รายการ
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ
13/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
06/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจองทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ(ทำความสะอาด),พนักงานบริการ(ผลิตน้ำประปา)
03/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๑๕ รายการ
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (ข้อสะโพกเทียม,โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานทั่วไป
17/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/10/2023 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเดือนกันยายน2566
12/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน ๑ รายการ
04/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติฯ และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะฯ ปีงปม.2567
29/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวิินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 92 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Soar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/09/2023 ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้ัอวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒๙ รายการ