Print This Page

๙.กลุ่มงานศัลยกรรม

 


งานศัลยกรรมทั่วไป นพ.เอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์  
นพ.สมพงษ์ ศักดิ์ชินบุตร  
นพ.วรวิทย์ ขัตติพัฒนพงษ์  
พญ.ดาววลี นุ่มบาง  

งานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

พญ.สุภานน  กังวานวาณิชย์