หนังสือเวียน

21/03/2024 แนวทางการยืมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
07/11/2023 หนังสือแจ้งคำสั่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปี 2567
30/06/2023 ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
20/03/2023 หนังสือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
15/03/2023 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
09/03/2023 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน
02/03/2023 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5)
29/09/2022 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
01/02/2021 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการยืมพัสดุโรงพยาบาลจอมทอง
03/10/2020 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
03/10/2019 หนังสือแจ้งเวียนการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ