Print This Page

๔.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โครงสร้างภารกิจ

โครงสร้างภารกิจกลุ่มงานเวชกรรมชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านปฐมภูมิ


นายนิกร      บุญแทน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานเวชกรรมสังคม และงานรักษาชุมชน


นางวราภรณ์      จันทร์ไชย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

ทีมงานเวชกรรมสังคม

 

 

 

ผลงาน

การดำเนินงาน

งานเยี่มบ้าน
-Homevisit

-เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

-ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

-งานติดตามและตรวจพัฒนาการ

-งานตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหัตสูง

-การอบรมให้สุขศึกษามะเร็งเต้านมแก่สตรีอำเภอจอมทอง

-อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถม

-การให้ความรู้เรื่องไอโอดีนในชุมชน

-ร่วมกิจกรรมในโรงพยาบาล