ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

24/07/2024 ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้นและชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,505 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
15/07/2024 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 17,300 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
20/06/2024 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
15/03/2024 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19ฯ สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
10/11/2023 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
25/09/2023 ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/09/2023 ราคากลาง จ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปี 2567
23/08/2023 ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18/08/2023 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17/08/2023 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและพยาธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15/08/2023 ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15/08/2023 ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/08/2023 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/08/2023 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
03/08/2023 ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24/07/2023 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16/06/2023 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่นัอยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที 2)
07/06/2023 ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 44 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
06/06/2023 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 18,720 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16/05/2023 ราคากลางงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านขุนแปะ
15/05/2023 ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็กจำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19
03/02/2023 ตารางราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19
27/01/2023 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่การตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน
27/01/2023 ราคากลางจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่การตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน
22/12/2022 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง
09/11/2022 ีราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
30/09/2022 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 230 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/09/2022 ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ
15/09/2022 ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17/08/2022 ราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Infusion pump และ Syringe pump ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/08/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11/08/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/08/2022 ราคากลางกำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05/08/2022 ราคากลางเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปี งปม.2566
02/08/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปี งปม.2566
22/07/2022 ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22/06/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18/01/2022 ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16/12/2021 ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SARs-COV-2 ด้วยวิธี Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) จำนวน 1 รายการ
08/12/2021 ราคากลางงานจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
26/11/2021 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
26/11/2021 ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
10/11/2021 ราคากลางงานจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
10/08/2021 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05/08/2021 ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ทั้งสิ้นจำนวน 75,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/07/2021 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/07/2021 ราคากลางเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดพร้อม Set จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงปม.2565