ตารางราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19

  1. ตารางราคากลาง ตารางราคากลางปรับปรุง OR
  2. แบบรูปรายการ แบบรูปรายการงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
  3. BOQ  BOQ งานปรับปรุง OR
  4. TOR TOR ปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก
Print This Page