Print This Page

– งานกายภาพบำบัด

แผนก กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลจอมทอง

 1. บริบท ( Context )
 2. หน้าที่และเป้าหมาย: ให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
 3. ขอบเขตการให้บริการ:
  1. ให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 –30 น. และงานกายภาพบำบัดได้มีการเปิดบริการนอกเวลา ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา  16.30 – 20.00 น.และในวันเสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคหัวใจ, โรคถุงลมโป่งพองที่มีภาวะหอบเหนื่อย, โรคมะเร็ง หรือโรคไตระยะสุดท้าย)
  2. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับสหวิชาชีพทีม Home health care
  3. ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ที่ได้ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในชุมชน
  4. ให้บริการเชิงรุกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
  5. ให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลจอมทอง
  6. ให้บริการทางกายภาพบัดใน รพ.สต. ร่วมกับสหวิชาชีพ
  7. ให้บริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในคลินิกพิเศษ เช่น คลินิกเบาหวาน, คลินิก COPD, คลินิก Well baby และคลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น
  8. รับผิดชอบงานอาชาบำบัดร่วมกับสหวิชาชีพ
  9. ให้บริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูอำเภอจอมทอง
  10. ให้บริการเบิกจ่ายอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมต่างๆ
  11. ให้บริการยืม – คืนอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมต่างๆ
 4. ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ:
  1. ต้องการบริการที่รวดเร็วถูกต้องและปลอดภัย
  2. ต้องการหายหรือบรรเทาอาการจากโรค
  3. ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
  4. ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยของตนเอง
  5. ต้องการทราบถึงวิธีปฏิบัติตนหรือการดูแลรักษาต่อที่บ้าน
  6. ต้องการได้รับบริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในชุมชน
 5. ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ:
 • ความต้องการของผู้ร่วมสถาบัน
 1. งานศูนย์เปล
  • ต้องการให้ระบุประเภทของพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เหมาะสมและถูกต้อง
   1. งานผู้ป่วยใน
  • ต้องการทราบความก้าวหน้าในการรักษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยใน
  • ต้องการความพร้อมในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วย
  • ต้องการการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยที่มาทำการรักษาด้านฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดี
 1. งานเวชระเบียน
 • ต้องการความถูกต้องครบถ้วนของเวชระเบียนและให้รับ-ส่งคืนเวชระเบียนตามเวลาที่กำหนด ไม่มีการสูญหายของเวชระเบียน
 1. งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • ต้องการการบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องครบถ้วน
 1. งานผู้ป่วยนอก
 • ต้องการการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยที่มาทำการรักษาด้านฟื้นฟูสมรรถภาพที่รวดเร็ว
 1. งานคลินิกพิเศษ DM, คลินิกCOPD, คลินิกWell babyและคลินิกผู้สูงอายุ
  • ต้องการความร่วมมือและการประสานงานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การสอนออกกำลังกายและการให้สุขศึกษา รวมถึงการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 2. งานการเงิน
  • ต้องการความถูกต้องในการพิมพ์ค่าบริการต่าง ๆ สิทธิบัตรผู้ป่วยถูกต้องและตรงกับผู้รับบริการรวมถึงต้องการการสื่อสารและประสานงานที่ชัดเจน
 3. งานประกันคุณภาพ
  • ต้องการการส่งต่อผู้ป่วยไปรับคำปรึกษาและรับการช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตรอย่างถูกขั้นตอนทุกคน OPD Card ตรงกับผู้รับบริการรวมถึงต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน
 1. งานบริหาร / ธุรการ
  • ต้องการความถูกต้องชัดเจนในการเขียนเบิกของ ส่งงานถ่ายเอกสาร  งานปรุ งานพิมพ์ การส่งรายงานประจำเดือน
  • ต้องการการติดต่อที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบราชการ เช่น การลาต่าง ๆ  การอบรม  เป็นต้น
  • มีการสื่อสารและการประสานงานที่ชัดเจน
 2. งานซ่อมบำรุง
 • ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในการเขียนใบส่งซ่อมบำรุง รวมถึงการประสานงานที่ดี  รวดเร็วชัดเจน
 • ความต้องการของผู้รับบริการภายนอก
 1. ผู้ป่วย
 • ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ปลอดภัย และมั่นใจในการรักษา รวมถึงได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 1. ญาติ
 • ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วย แนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ขั้นตอนการรักษา ผลลัพธ์ของการรักษาได้รับบริการรวดเร็ว ทราบแหล่งรองรับหลังการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

5.   ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่มีผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาและได้รับความพึงพอใจจากการมารับบริการ

6.   ความท้าทาย  ความเสี่ยงที่สำคัญ จุดเน้นในการพัฒนา

      – ความท้าทาย

 1. รับผู้ป่วยส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มศักยภาพ
 2. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและเกิดความประทับใจในการมารับบริการ
 • ความเสี่ยงที่สำคัญ
 1. อัตราความพึงพอใจ
 2. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
 3. การลงทะเบียนจำนวนผู้ป่วย
 4. การได้รับการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาได้เหมาะสม ครบถ้วน
 5. การหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย
 6. จำนวนครั้งของการเกิดข้อร้องเรียน
 7. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
 8. ผู้ป่วยเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวหรือการรักษาตัวต่อที่บ้าน

      – จุดเน้นในการพัฒนา

 1. ผู้ป่วยได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้ป่วยที่มารับบริการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มีความพึงพอใจหลังเข้ามารับบริการ
 3. เผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดแก่บุคลากรทางการแพทย์การศึกษาและบุคคลทั่วไป
 4. ปริมาณงานและทรัพยากร ( คน เทคโนโลยี เครื่องมือ )

      – ปริมาณงาน

ให้บริการผู้ป่วย ผู้มารับบริการรวมถึงกายอุปกรณ์โดยเฉลี่ย 40-45 คน / วัน ประเภทผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่คือ ผู้ป่วยกลุ่ม Orthopedic, Neurological, Cardiopulmonary และ กลุ่มผู้ป่วย Pediatric

 • ทรัพยากร

มีบุคลากรที่ให้บริการดังนี้

 1. นักกายภาพบำบัด 4  คน
 2. นักกิจกรรมบำบัด 2  คน
 3. ผู้ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัด 2  คน