สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

24/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ จำนวน ๑ งาน
24/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายาการ จำนวน ๑ งาน.
24/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
24/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
23/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานท ๕๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
23/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
08/07/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
08/07/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ
28/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
24/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
12/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
12/06/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
12/06/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
04/06/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
23/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 งาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
03/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ(น้ำยาซักฟอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน
24/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
24/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
22/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ (อาหารทางการแพทย์)
19/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ.pdf จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง