สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

07/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๘ รายการ
16/11/2023 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒รายการ
14/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ
10/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๑๕ รายการ
25/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทยืจำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน ๑ รายการ
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๕ รายการ
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
09/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง