สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

03/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
03/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันดิจิตอล ยี่ห้อ OMRON จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล ทะเบียน ขย-6227 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Bennett รุ่น 840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Philips รุ่น Efficia CM10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
12/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญข้อมูลซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
28/12/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งา่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถตู้บริการ ทะเบียน นง-4294 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
21/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
21/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
21/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
21/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง