การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.จอมทอง

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจอมทอง

  1. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.จอมทอง
  3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รายงานกิจกรรม)
  5. แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
  6. แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566

 

การจัดกิจกรรมชมรมจริยธรรม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

5 ธันวาคม 2565

Print This Page