แผนการจัดซื้อ

17/07/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คชจ.ประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
03/05/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
18/03/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14/03/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
08/01/2024 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
07/08/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
19/07/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
20/06/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
06/06/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
30/05/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องจ้างหรือเช่า)
15/05/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
07/03/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19/08/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
18/08/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและห้องผ่าตัดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12/07/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11/07/2022 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องจ้างหรือเช่า) รายการไตเทียม ประจำปี งปม. 2566
09/06/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายที่มีความจำเป็นต้องจ้างหรือเช่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31/05/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
24/02/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ร.ก. งบเงินกู้ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/01/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07/01/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 154,000 ลูกบาศก์เมตร
06/01/2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03/12/2021 ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SARS-COV-2 ด้วยวิธี Real-time PCR (Polymerase chain Reaction) จำนวน 1 รายการ
20/10/2021 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ จำนวน 1 หลัง
27/09/2021 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03/09/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง)
01/09/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/08/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คชจ.ประจำ รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงปม.2565
20/08/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงปม.2565
17/08/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05/08/2021 ประกาศเปลี่่ยนแปลงแผนจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11/06/2021 ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/04/2021 ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านขุนแปะ
16/04/2021 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
08/03/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11/02/2021 ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08/02/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)
04/02/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/12/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ประจำปีงปม.2564
22/09/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
18/08/2020 เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/07/2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/06/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปี งปม. 2564
11/06/2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA
02/06/2020 ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ปี งปม.2563
23/04/2020 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ EIA
03/01/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563
27/12/2019 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22/10/2019 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15/10/2019 แผนปฎิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563