ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Blood tubing line จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตัวกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (น้ำยาไตเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุำฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุำฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
11/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
27/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง