ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

22/05/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่า 10,000 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่า 10,000 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่า 10,000 ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่า 10,000 บาท) จำนวน 2 ชุด
24/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล ทะเบียน ขฉ-4315 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่า 10,000 บาท) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์แพทย์ (ต่ำกว่า 10,000 บาท)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/02/2023 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการเพื่อเพ่ิ่มพื้นที่การตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 งาน
10/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
06/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ต่ำกว่า 10,000 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง