สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (ซองซิป)
29/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติฯ และเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะฯ ปีงปม.2567
29/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวิินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปี งปม.2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่า Infusion pump + Syringe pump ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดปแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS ประจำปี งปม. 2567
18/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
17/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
13/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ
13/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ
10/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ
07/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2023 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็กจำนวน 1 ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19
30/06/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านขุนแปะ จำนวน 1 งาน
24/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนัักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง
07/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน
13/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
15/11/2022 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถปิกอัพบริการ ทะเบียน จก-4547 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาจำนวน 2 รายการ
03/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงปม. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่่องไตเทีียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566