สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

19/08/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ จำนวน 1 หลัง
11/03/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28/01/2022 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SAVS-COV-2 ด้วยวิธี PCR
14/01/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ
29/12/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยคลื่นตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพรัอมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifire AIIR สัญญาเลขที่ 45/2564
19/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญางานก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียงเป็น Modifier AIIR ตามสัญญาเลขที่ 45/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
18/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ
23/03/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ สัญญาเลขที่ 29/2564
19/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ
18/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
09/02/2021 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง