สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

24/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน
13/01/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
15/11/2022 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถปิกอัพบริการ ทะเบียน จก-4547 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยาจำนวน 2 รายการ
03/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/10/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงปม. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่่องไตเทีียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มก้นวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/08/2022 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ จำนวน 1 หลัง
11/03/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28/01/2022 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SAVS-COV-2 ด้วยวิธี PCR
14/01/2022 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ
29/12/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2021 เผยแพร่สาระสำคัญวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยคลื่นตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพรัอมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/09/2021 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2021 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง