ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง

  1. ตารางราคากลาง ตารางราคากลางปรับปรุงห้อง ICU
  2. แบบประมาณราคากลาง (แบบ ปร. 4 – ปร. 6) BOQ ปรับปรุง ICU
Print This Page