ราคากลางเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 44 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

  1. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีฯ A. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจชีวเคมี+น้ำยา 29 รายการ
  2. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะฯ B. ราคากลางเช่าเครื่องปัสสาวะ+น้ำยา 1 รายการ
  3. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติฯ C. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจภุมิ+น้ำยา 11 รายการ
  4. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดฯ D. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด+น้ำยา 1 รายการ
  5. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดฯ E. ราคากลางเช่าเครื่องตรวจแข็งตัวของเลือด+น้ำยา 2 รายการ
Print This Page