เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่นัอยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที 2)

ราคากลาง ราคากลาง CT SCAN ปี 66 ครั้งที่ 2

Print This Page