ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงปม.2565

ราคากลาง ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดฯ ปี 65

Print This Page