ราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. ราคากลาง ปี 66  PDF ราคากลาง CT SCAN ปี 66
  2. รายละเอียดงานจ้าง CT SCAN ปี 66 3.รายละเอียดงานจ้าง CT SCAN ปี 66
Print This Page