Daily Archives: 21/09/2022

ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจอมทอง (ด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจอมทองฯ