Daily Archives: 20/09/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะฯ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา CT SCAN ปี 66 สัญญา  สัญญา CT SCAN ปี 66  

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65166

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ขยะติดเชื้อปี 66

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65169

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 13,160

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65161

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 5,000 (20 กย. 65)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65120

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65177

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65170

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65162