เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา CT SCAN ปี 66
  2. สัญญา  สัญญา CT SCAN ปี 66

 

Print This Page