Daily Archives: 25/01/2022

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คก65003

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์จำวนว ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คก65004

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์จำวนว ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คก65002

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท65032

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาฯ  เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง