Daily Archives: 06/01/2022

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565