Daily Archives: 21/09/2021

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา PCL ปี 65

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 7,772

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 62,955

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 29,950

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพรัอมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก โฟกัส