Daily Archives: 01/09/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กค.-สค. 64)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กค.-สค. 64) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินการ งบลงทุน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สารเคมีผลิตน้ำประปา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคา  ประกาศฯ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565