Monthly Archives: August 2021

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลจอมทอง

บัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรับ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา ประกาศฯ เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ..

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2 1.ประกาศ e-bidding ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 2 2. เอกสาร e-bidding ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2 รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 65 ราคากลาง  4.ราคากลางไตเทียม ปี 65

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 9,737 (26 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 26,065.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เวิลด์โก้ 14,766

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 6,286.25 (26 สค.

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Disopsable Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Disopsable Syringe จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ราคากลาง  ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2564 ร่างประกาศ  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โหะดามกระดูก) 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โหะดามกระดูก) 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ บกจ โฟกัสฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ บจก เมดวัน

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียมฯ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียมฯ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 37,000 (25 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 8,255

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ.

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ.

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศฯ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ งาน วัสดุเย็บแผล จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ งาน วัสดุเย็บแผล จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศฯ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคา  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 77,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 77,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคา  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ราคากลาง  ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 13,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 17,380

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 36,000 (24 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 7,276

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,980 (24 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภััณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 19,260 (24 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 6,000 (24 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 9,202

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คชจ.ประจำ รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงปม.2565

ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผน MA เครื่องปรับอากาศ ประจำปี 65

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,470 (23 สค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แสตนดาร์ดก๊าช 61,894.64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงปม.2565

ประกาศเผยแพร่แผน คชจ.ประจำ ปี 65 ประกาศเผยแพร่แผน คชจ ประจำ (เพิ่มเติม) ประจำปี 65

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงปม.2565 (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2564

ร่างประกาศ e-bidding 1.ร่างประกาศ ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2 ร่างเอกสารประกวดราคา 2.ร่างเอกสารประกวดราคา ไตเทียมปี 65 ครั้งที่ 2 รายละเอียดงานจ้าง 3.รายละเอียดงานจ้างเหมาไตเทียม ปี 65 ราคากลาง  4.ราคากลางไตเทียม ปี 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ บจก โตโมกราฟ ปี 65

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา MRI ประจำปีงปม.2565

ประกาศ e-bidding MRI ปี 65 ประกาศ e-bidding MRI ปี 65 เอกสารประกวดราคา MRI ปี 65 เอกสารประกวดราคา e-bidding MRI ปี 65 รายละเอียดงานจ้าง MRI ปี 65 3. รายละเอียดงานจ้าง MRI ปี 65 ราคากลาง 4. ราคากลาง MRI ปี 65

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 5,160

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.วี.เอส เอ็นฯ 8,475

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 11 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ หจก เม็งราย ปี 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 27 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงปม.2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ บจก พีซีแอล

รายงานสถานการณ์การเงินเดือนกรกฎาคม2564

รายงานสถานการณ์การเงินเดือนกค64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,980 (16 สค. 64)