Daily Archives: 08/03/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ร่างประกาศประกวดราคาฯ  ร่างประกาศประกวดราคาฯ ร่างเอกสารประกวดราคา  ร่างเอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ราคากลางการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ

ราคากลาง ราคากลางและรายละเอียดการเช่า

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและน้ำยา จำนวน 27 รายการ

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา 1.ประกาศ e-bidding 3 เอกสารประกวดราคา 2.อกสารประกวดราคา 3 รายละเอียดการเช่า 3.รายละเอียดการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดฯ ราคากลาง  4.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีฯ