Daily Archives: 03/03/2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิคแมนไทย 21,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 27,100