Daily Archives: 08/02/2021

ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)

ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประกอบด้วย เชาเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ PDF ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมี 27 รายการ เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ  PDF ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดจำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 28 รายการ ประจำปีงปม.2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศแผนเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 28 รายการ

ประกาศจำหน่ายบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 ที่ถูกเพลิงไหม้พร้อมรื้อถอนทุบทิ้ง จำนวน 1 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคา

ประกาศจำหน่ายบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 ที่ถูกเพลิงไหม้พร้อมรื้อถอนทุบทิ้ง จำนวน 1 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคา (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564) ประกาศจำหน่ายพร้อมรูปภาพ PDF ประกาศจำหน่ายบ้านพักที่ถูกเพลิงไหม้ พร้อมรูปภาพ