Daily Archives: 06/01/2021

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่  6 – 12 มกราคม 2564 ร่างประกาศประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดการเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา  รายละเอียดการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 41 รายการ ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 27 รายการ 1.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาหาสารชีวเคมี 1 ราคากลางเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ 2.ราคากลางเช่าเครื่องตรวจภูมิคุ้มกัน ราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สารพสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ