Monthly Archives: January 2021

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 5,470

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไบรท์ แอดวานซ์ 35,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 20,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 16,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 28,380

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณและประมวลผลภาพระดับ Full HD จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ ประกาสผู้ชนะ 800000.-

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเวอร์ เมดิคอล 37,000 (22 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 24,000

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,470 (21 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 17,800 (21 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,572.50 (21 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 7,062 (21 มค. 64)

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง มูลค่า 546,400 บาท โดยมี นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้รับมอบ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 8,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 53,000 (20 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 8,400

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างทำแลปทันตกรรมจำนวน 25 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรมจำนวน 25 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม กรดปรับสภาพผิวฟันจำนวน 10 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม หัวกรอกากเพชร จำนวน 10 ตัว

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,300

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 5,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.วี.เอส เอ็นฯ 11,300 (19 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 12,500 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 36,786.60

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (18 มค. 64) วิทย์

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 8,560

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,980 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 27,820 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 12,300 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 5,992 (18 มค. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 7,800

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

การใส่ถอด PPE ระดับ 3 (โรงพยาบาลจอมทอง)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 27,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 11,941.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 51,280

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 16,600 (15 มค.

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 5,927.80

โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องผ้าที่ใช้ในห้องผ่าตัด ประสานการเย็บโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหลวง และบริจาคเงินซื้อรถเข็นอุปกรณ์ emergency overbed มอบไว้ใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษ vip

คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ บริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก

วันที่ 13 มค.64 นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง และ คุณ นพวรรณ อูปคำ หัวหน้าพยาบาล รพ.จอมทอง รับบริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ โรงพยาบาลจอมทองกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้