Daily Archives: 05/11/2020

ประกาศโรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรับสมัคร

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน งบ 491 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ขนะ 4536.80

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 27,130

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ 7485.-

ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 7485.-

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 6,259.50

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ 12750.-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ 12750.-