Daily Archives: 03/10/2020

หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ