Daily Archives: 18/09/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab196,452

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดอาหารเพาะเชื้อในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab22,871.25

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab48,000

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้าง เผยแพร่สาระสำคัญ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab26,275

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 23,165.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab43,210

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 18,725

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 36,123.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ 6,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ กลุ่มงานรังสีวิทยา ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ MA ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ปี 64

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563