Daily Archives: 15/09/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 8,960

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 10,700 (15 กย. 63)

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย คสล. 1 ชั้น จำนวน 1หลัง

ราคากลาง และแบบประมาณราคากลาง ปร. 4 ปร. 5 และปร. 6ราคากลางงานก่อสร้าง 476000.-

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 69,550

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศฯ  ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาสผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ