Monthly Archives: September 2020

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะ lab5,640

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab65,612.40

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab107,780

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างเหมากำจัดปลวกรายปี ประจำปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญ เผยแพร่สาระสำคัญ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 5,470

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยด้วยคลื่นกำธรแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รังสี 32,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Watech ประจำปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ขนะ MA เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ยี่ห้อ Watech ปี 64

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รพ.จอมทองรับย้ายข้าราชการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,900 (23 กย. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 53,000 (24 กย. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ประจำปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ปี 64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนการจัดซื้องบลงทุนแผนจัดซื้องบลงทุน ปี 2564

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 21,935

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม 40,735

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab21,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab17,596

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab65,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab39,062.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 93,475.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab13,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab17,160

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาlab235,780

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab77,468

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกาแรพทย์ จำนวน ๑ รายการ น้ำยา Dertergent Intermediate สำหรับล้างเครื่อมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๕ แกลลอน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ไตเทียมปี 64

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab196,452

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อขวดอาหารเพาะเชื้อในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab22,871.25

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab48,000

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงปม.2564

เผยแพร่สาระสำคัญใบสั่งจ้าง เผยแพร่สาระสำคัญ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab26,275

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 23,165.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab43,210

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 18,725

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 36,123.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ 6,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ กลุ่มงานรังสีวิทยา ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ MA ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ปี 64

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,450

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอช ดี 6,840

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 8,960

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 10,700 (15 กย. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 69,550

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศฯ  ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาสผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ CT SCAN ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อสและสำลี) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Syringe จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (สายสวนหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก  ประกาศยกเลิก