Daily Archives: 23/06/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยด้วยคลื่นกำธรแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา x-ray50,000

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab39,590

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม5,100

ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศเชิญชวน