Daily Archives: 17/06/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเลือดปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 7,000

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปี งปม. 2564

ประกาศเผยแพร่แผน ประกาสเผยแพร่แผน (คชจ.ประจำ) ปี 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab19,000

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab15,375