Daily Archives: 19/05/2020

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา lab93,475.20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้ลงทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วย (Kiosk) ด้วยเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผุ้ขนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุสำหรับติดตั้งระบบ Smart Queue ด้วยเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบ Smart Queue ด้วยเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 22,470 (19 พค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 28,930 (19 พค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 21,500 (19 พค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab65,000