Daily Archives: 18/05/2020

ราคากลางจัดซื้อระบบ Smart Queue จำนวน 1 ระบบ

ราคากลาง 8. ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab32,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab139,780

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab45,210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PATHFAST cTnI 60 test จำนวน 4 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab48,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab5,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 17,800 (18 พค. 63)