Daily Archives: 25/03/2020

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ