Daily Archives: 23/03/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอฟ ซี พี 151,900

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกาศฯ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ ราคากลาง ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ