Daily Archives: 17/03/2020

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab65,270

มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31083

เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31080

มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31076

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab132,670

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม96,875

กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab 90,680

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31069

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31064

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=31057

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29553

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29551

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29469

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29467

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://chomthonghospital.go.th/cth2015/?p=29467

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่ ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้     ???? http://rajavithi.emergencymed.net/corona/ แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง ขอบคุณโรงพยาบาลราชวิถี… ที่ทำเรื่องยาก..ให้เป็นเรื่องง่าย…

มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน Planfin2563

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ 63

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เล่มยุทธศาสตร์ รพ.จอมทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab5,755

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab25,200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab65,270

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab18,008

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลจอมทอง

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลจอมทอง ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง  

มาตรการขั้นตอนการให้บริการ

มาตรการขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาบผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH วิสัยทัศน์พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  มาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 จรรยาข้าราชการ สป_ พ_ศ_ 2553(1)

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อินโฟ คกก จริยธรรม

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) MoPH Code of Conduct