Daily Archives: 28/02/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เจอาร์ 11,200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab173,310

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Exact Dossector LF2019 Ligasure 21cmx6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 42,800 (28 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Cutting Electrode bipo 24FR 12/30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเจเอช 15,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวนน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 36,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 22,300

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Jacksone Rees Bag 0.5L. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 12,750

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ LMA Proseal,REU,size 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 25,680

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Steam Indicator Tape 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 13,000 (28 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 37,220

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Oxygen Cannula ผู้ใหญ่ KBM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Water Lock 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 12,000