Daily Archives: 14/01/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม 31,377.75

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม13,280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSteam indicator tape 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิมม์ 6,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRedon bottle 4000cc.LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทริมเมอร์ 31,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อหลอดทดสอบทางชีวภาพสำหับก๊าซฟอร์มัลดิไฮด์ (SCBI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 17,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 10,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แม็ค เมดิคัล 13,990.25

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 61,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้่น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บางกอกอินเตอร์แลบ 17,150

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 24,770.50 (14 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แม่ปิง 6,050

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพส เฮลท์ แคร์ 18,833.30

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2563  ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาฯ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทันตกรรม 6,700