Daily Archives: 07/01/2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖(e-bidding)

ประกาศประกวดราคา CT SCAN  1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา CT SCAN เอกสารประกวดราคา CT SCAN  2.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมา CT SCAN รายละเอียดงานจ้างเหมา CT SCAN  3. รายละเอียดงานจ้าง CT SCAN ครั้งที่ 2 ราคากลาง 4. ราคากลาง CT SCAN ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม็ค เมดิคัล 13,990.25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 42,100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 12,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 25,055

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อThree ways stopcock โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เคพีเค 13,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 5,700

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีพีเอส 25,510

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 9,993.80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.สไปโรเมด 18,070

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ 19,224