Daily Archives: 03/01/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดทดสอบทางชีวภาพสำหรับก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ (SCBI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 17,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 24,770.50 (3 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 61,200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 10,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเข็มแผง 0.25*50mm ยี่ห้อ tony สำหรับฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แม็ค เมดิคัล 6,687.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 12,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable needle 18*1.1/2″ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 24,610

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อถุงมือยางศัลยกรรม Sterile latex surgical glove no.6.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอฟ ซี พี 35,280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีซีเอช ออริกา 13,680

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/30496 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 มกราคม 2563 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ