Monthly Archives: January 2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 6,050

งาน HA 30 มกราคม 2563

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ อาจารย์ผู้เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง วันที่ 30 มกราคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน ด้วยเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSucrion bag Bag guard 2.0 Lite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.สามพี 9,500 (30 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 47,465.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 33,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อHem-o-lok ML Clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 24,000 (30 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 14,980 (30 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab203,800

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8 x 6.1 ซม. จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ลานนาอินดัสเตรียล 12,800 (28 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab70,310

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab31,377.75

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธี e-bidding

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา แพร่เผยสาระสำคัญสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิจอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิจอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ซ่อมแซมเครื่องผลิตอากาสอัดทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ซ่อมแซมเครื่องผลิตอากาสอัดทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะฯ ประกาศผู้ชนะฯ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 17,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สไปโรเมด 18,070

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 42,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Blood set 20 Drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 11,984

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Terufusion solution set (Adult,Y,LT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,445

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Redon bottle 400cc.LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ทริมเมอร์ 31,600 (27 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Steam Indicator tape 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 6,500 (27 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 19,224

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 53,500

ศึกษาดูงาน CAPD

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศึกษาดูงานการวางระบบงานในคลินิค CAPD วันที่ 24 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ.-rotated

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประชุมประจำเดือน ปี63

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ รพ จอมทอง ครั้งที่1/2563 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่ 23 มกราคม 5263

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม49,875

การนิเทศ รอบที่ 1 ประจำปี 2563

การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563

คณะนิเทศงานโภชนการ

คณะนิเทศงานตรวจเยี่ยมการพัฒนางานโภชนการในโรงพยาบาล วันที่ 21 มกราคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab65,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab17,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab48,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab73,252.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab93,475.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab8,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 15,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 9,600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ43,210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะฯ9,148.50