Monthly Archives: January 2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.แม่ปิง 6,050

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lab179,990

งาน HA 30 มกราคม 2563

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ อาจารย์ผู้เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง วันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 6,450

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หมวกดีสโพสฯ (50 ชิ้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 6,400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 19,575

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Solution set for pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 22,470 (30 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Three ways stopcock โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เคพีเค 19,500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พรพลอินสตรู 7,800

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน ด้วยเงินบริจาค

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ  ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSucrion bag Bag guard 2.0 Lite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.สามพี 9,500 (30 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 47,465.20

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 33,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อHem-o-lok ML Clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 24,000 (30 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 14,980 (30 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ Crtrosteril 5L.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เฟรซีเนียส 24,610 (30 มค.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 10,600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ 1243A Steri gage comply steam Integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 37,450 (30 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา lab 10,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 16,600 (30 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ Terufusion Solution set (Adult,T,LT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 57,780

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L19,970

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab203,800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 16,540

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 12,416

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอลติดซองยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8 x 6.1 ซม. จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ลานนาอินดัสเตรียล 12,800 (28 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMicrorub blue 300ml จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,840 (29 มค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab70,310

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Lab31,377.75

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธี e-bidding

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา แพร่เผยสาระสำคัญสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิจอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิจอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Closed duction systion ,Adult CH14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เคพีเค 10,800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nasal pack 6.0cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 13,800

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Umonium 38Sterily 5000cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.คลีนซายส์ 75,000 (28 มค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ซ่อมแซมเครื่องผลิตอากาสอัดทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ซ่อมแซมเครื่องผลิตอากาสอัดทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะฯ ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าบูท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าบูท จำนวน 1 รายการ24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผง Nan Lactose free จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนผง Nan Lotose จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 17,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.สไปโรเมด 18,070

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 42,100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค (Aniosyme Synergy 5)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 32,100 (28 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Blood set 20 Drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 11,984

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Terufusion solution set (Adult,Y,LT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 14,445