Daily Archives: 06/12/2019

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจัาง ไตรมาส 1 (ตค. -พย. 62)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจัาง ไตรมาส 1 (ตค. -พย. 62) รายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ตค. – พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อสเปรย์โฟมยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับฉีดพ่นหลังจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีเอ็นเอ็น 18,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 15,000 (6 ธค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 10,205